Danışmanlık Sistemi

 1. Danışman tanımı, seçimi, görevleri ve denetimi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nde Öğrenci Danışmanlığı ile ilgili esaslar çerçevesinde belirlenir.
 2. Kesin kayıt yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine dekan tarafından akademik danışman görevlendirilir.
 3. İhtiyaç duyulması halinde danışmanlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla “Akreditasyon ve Kalite Komisyonu “ üyelerinden biri koordinatör olarak görevlendirilebilir.
 4. Bölüm başkanlığı tarafından her akademik yılın başında, 1. Sınıf öğrencileri katılmaları zorunlu olan bir toplantıya çağrılarak “danışmanlık sistemi“ hakkında bilgilendirilirler.
 5. Bölüm öğretim üyelerine her yıl akademik danışmanlık konusunda bir seminer verilir.
 6. Danışman, danışmanı olduğu tüm öğrencilerle her yarıyılın başında en az bir kez toplantı yapar. Bu amaçla her yarıyılın ilk haftası danışmanı olduğu tüm öğrencilere haber vererek, yarıyılın ikinci haftasında yapılacak toplantının tarihini bildirir.
 7. Danışman her öğrenci ile ilgili bilgilerin (Kişisel Bilgi Formu, Öğrenci izleme Formu) ve danışmanlık faaliyetleri ile ilgili dökümanın yer aldığı bir “danışmanlık dosyası” tutar.
 8. Danışman, danışmanı olduğu öğrencilerin her birine “Kişisel Bilgi Formu” doldurtur ve toplantılarda danışmanlık dosyasındaki bu formu günceller.
 9. Danışman öğrencilerle yapılan toplantılar sonunda her öğrenci için ayrı bir “öğrenci izleme formu” doldurarak danışmanlık dosyasında tutar.
 10. Danışman her yılsonunda danışmanı olduğu tüm öğrencilerle ilgili özet bilgilerin yer aldığı bir “öğrenci izleme özet formu” doldurarak Bölüm Başkanlığı’na teslim eder.
 11. Tüm öğrenciler her yarıyılın 13. haftası ve tüm danışmanlar her yarıyıl sonunda “danışman değerlendirme anketi”ni on-line olarak doldururlar. (Anketler, Bölüm Başkanlığı ve danışmanlık koordinatörü tarafından uygulanır)
 12. Danışman mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin durumlarını (toplam kredi, stajlar, vb) son yarıyıldan önce kontrol ederek onlara gerekli uyarıları yapar.
 13. Danışman tüm öğrencilerini yurtdışı olanakları, yüksek lisans programları, burs ve staj konularında bilgilendirir.
 14. Danışman sağlık problemleri, maddi problemleri olan öğrenciler hakkında bölüme bilgi verir. Bu durumlarda bölüm tarafından gerekli önlemler alınır ve gerektiğinde bu öğrencilere destek verilir.
 15. Her yarıyıl sonunda bölüm başkanı tüm danışmanlarla bir toplantı yaparak sistemi değerlendirir ve sistemin daha iyi işlemesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar. Öğrenci ve danışman tarafından verilen anketler değerlendirilip, sonuçlar her dönem sonu öğretim üyelerine duyurulur.