Duyurular Tüm Duyurular

Yeni Öğretmenlik Uygulama Grupları Belli Oldu

2020-2021 Bahar Döneminde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Bağlı Okullarda Staj Yapacak Öğretmenlik Uy...

Yeni 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Ders Programı

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Ders Programları için tıklayınız.

Yeni 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme/Derse Kayıt İşlemler...

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme/Derse Kayıt İşlemleri     ...

Önemli 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Açılan Dersler Listesi

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı lisans programlarımızda okutulacak dersler  listesi ekte...

Son Yayınlarımız ve Yazarları

RTEÜ Güncel

DERS YAZILIMLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DUYURUSU
 
                Derse kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl/yılbaşında akademik takvimde belirlenen süre içinde bulundukları sınıf ve durumlara göre öğrenci bilgi sistemi üzerinden alacakları dersleri seçmek suretiyle kayıt yenilemek zorundadırlar.
(2) Derslere kayıt ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler.
(3) Derse kayıt işlemlerinde öğrencinin;
a) Ders seçme işlemini öğrenci bilgi sisteminden yapması,
b) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini yatırması,
c) Kayıt olduğu dersleri danışmanına onaylatması,
gerekir. Ders seçim işlemi danışmanı tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.
(4) Süresi içinde ders kaydı yapmamış olan öğrencilerin kayıtlarının yenilenmesine, derslerin başlama tarihinden itibaren beş  iş günü içerisinde mazeretlerini belirten dilekçe ve belgeleri ile kayıtlı oldukları akademik birime müracaat etmeleri halinde ilgili birim yönetim kurulu karar verir. Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin derse kayıtları bu maddenin 3 üncü fıkrasının (b) bendindeki yükümlülüklerini yerine getirmeleri koşuluyla ilgili akademik birimlerin kararları doğrultusunda yarıyıl/yıl derslerinin başlangıç haftasını takip eden en geç üçüncü hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
(5) Belirlenen süreler içinde yarıyıl/yıl kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıldaki öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez, sınavlara giremez. Herhangi bir nedenle kaydolmadığı dersin sınavına girmiş olan öğrencinin notu iptal edilir. Bu süre, 10 uncu maddede belirtilen öğretim süresinden sayılır.
Derse kayıt esasları
MADDE 22 – (1) Öğrencinin bir yarıyılda/yılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü, eğitim-öğretim planında belirtilen o yarıyıla/yıla ait eğitim-öğretim çalışmalarıdır.
(2) Ders geçme esası uygulanan birimlerde derse kayıt esasları aşağıda belirtildiği şekildedir:
a) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı haftalık ders yükü 40 ders saatinden fazla olamaz. Ancak, azami öğrenim sürelerinin son yılında bulunanlar ile tüm dersleri aldığında o yarıyılın sonunda mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin devam şartını sağladıkları dersler için kırk saat şartı aranmaz.
b) Dördüncü yarıyılın sonunda GANO’su 1,50’nin altında olan lisans programları öğrencileri üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu durumdaki öğrenciler başarısız oldukları ve normal yarıyılında alamadıkları dersleri alarak GANO’larını en az 1,50’ye yükseltmek zorundadırlar.
c) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden yeni bir derse kayıt yapabilirler veya daha önce kayıt yapmış oldukları bir dersi bırakabilirler. Ancak, başarısızlık nedeniyle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bırakamazlar. Derse kayıt yaptırmaları durumunda başarısız oldukları ve normal yarıyılında/yılında almadıkları dersleri almak kaydıyla bulundukları yarıyıl/yıl derslerinden de alabilirler.
(3) Öğrenciler, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma tarihlerinde danışmanının onayı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir:
a) Alması zorunlu iken almamış olduğu bir dersi alabilir.
b) Alması zorunlu olan bir ders ile çakışan herhangi bir dersini değiştirebilir.
c) Dersin açılması için zorunlu olan asgari öğrenci sayısı şartının sağlanmaması dolayısıyla kapanan dersin yerine yeni bir ders seçebilir.
(4) Öğrenciler isterlerse ortalamaya bağlı olarak başarılı oldukları DC harf notlu derslerini, not yükseltmek amacıyla tekrar edebilirler. Bu durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda/yılda alınan not, dersin son harf notu yerine geçer.
(5) Eğitim-öğretim planında ön koşullu belirtilen derslere kayıt olabilmek için ön koşul dersi/derslerinin başarı notunun en az CC olması gerekir.
(6) Öğrenciler, tekrarlamaları gereken seçmeli derslerin yerine ilgili yarıyılda/yılda açılan diğer seçmeli derslerden herhangi birini alabilirler. Bu takdirde, önceki ders ve çalışmalar için kullanılmış olan haklar yeniden kullanılamaz.(Bu derse devam Şartı aranır.)
(7) GANO’su en az 3.00 olan öğrenci, danışmanının olumlu görüşüyle, ikinci fıkradaki ders yükü ile sınırlı olmak kaydıyla ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, programlarına ait bir üst yarıyıl/yıl derslerinden en fazla 3 tane alabilir.
 
Not-1: Çift Anadal, Yandal  ve Üsten ders almalarda öncelikle Anadal programındaki dersler seçilir, ders programları kontrol edilerek çakışmayan dersler arasından Çift Anadal, Yandal ve Üst sınıf dersleri seçilir.
Not-2: Pandemi sürecinde, Öğrenci Bilgi Sistemi Üzerinden yapılamayan ders yazılımları için (Mazeret, Çift Anadal, Yandal, Üsten Ders Alma, Ders Ekleme ve Çıkarma) öğrenciler ders kayıt formu veya ders ekleme çıkarma formunu danışman görüşü doğrultusunda doldurur,  ıslak imzalı taratıp  okunaklı olarak danışmana gönderir. Danışman ilgili formu Anabilim Dalı Başkanına imzalatarak, bölüm başkanlığına teslim eder.